Alta Persoa Usuaria Autoridade Laboral

Formulario de Alta Persoa Usuaria Autoridade Laboral
Debe elixir polo menos un "Rol"
Campo "Autoridade Laboral" obrigatorio
Campo "Enderezo Mail" obrigatorio
Campo "Confirmación de Correo Electrónico" obrigatorio
Campo "Cargo" obrigatorio

Para a alta de persoa usuaria, débese seleccionar que rol se vai dar de alta no sistema, para cubrir a información de persoa usuaria.